RAPORT DE ACTIVITATE

PROGRAMUL NAȚIONAL „ŞCOALA ALTFEL”

ANUL 2023-2024

În perioada 18 – 22 decembrie 2023 la Palatul Copiilor Vaslui s-a desfăşurat
Programul național „Şcoala Altfel”, cu programe dedicate activităţilor educative extraşcolare
şi extracurriculare, organizate sub formă de ateliere interactive.
Toate cadrele didactice ale școlii noastre s-au străduit să vină cu o ofertă extrem de
tentantă şi de variată, îmbinând latura formală cu cea non-formală şi informală. Din
chestionarele aplicate după derularea programului „Şcoala Altfel”, elevii au apreciat timpul
petrecut într-un mod plăcut alături de dascălii lor.
Elevii s-au bucurat în unanimitate de o săptămână cu adevărat „altfel”, consemnată
într-un jurnal de activităţi „altfel”, având un bun prilej, astfel, de a cunoaşte mai bine
profesorii, de a interacţiona cu aceştia şi în alte împrejurări decât în cadrul formal şi de a
consolida relaţia cu aceştia.
1. Scopul activităților
În cadrul programului ,, Școala Altfel ” s-a avut în vedere dezvoltarea competenței
de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor ca răspuns la propriile lor
preocupări, punându-se accent pe învățarea prin experiență și pe caracterul inovator și
transdisciplinar al activităților, pe stimularea creativității și a cooperării prin :

– Diversitatea activităților desfășurate
– Motivarea elevului pentru învățare
– Implicarea activă a elevilor
– Utilizarea metodelor activ-participative
– Stimularea interesului cognitiv și afectiv
– Stimularea comunicării interpersonale și a interrelaționării
– Încurajarea exprimării sentimentelor și a viziunii proprii în realizarea
lucrărilor practice
2. Obiective urmărite:

• promovarea talentului şi fanteziei elevilor;
• creşterea gradului de implicare în activităţi cultural – artistice;
• conştientizare în privinţa responsabilităţii asumării valorilor morale;
• dezvoltarea spiritului de lucru în echipă;
• dezvoltarea capacităţii de explorare şi investigare a problemelor din viaţa
cotidiană;
• îmbunătăţirea competenţelor de receptare a textului;
• dezvoltarea gândirii critice şi a creativităţii;
• cultivarea simţului estetic;
• stimularea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării
eficiente;

• orientarea şcolară şi profesională;
• descoperirea şi valorizarea abilităţilor artistice şi plastice;
• exersarea comportamentelor ecologice în contexte diferite;
• formarea şi cultivarea interesului pentru promovarea valorilor culturale,
naţionale;
• formarea şi cultivarea interesului pentru ştiinţă;
• formarea capacităţii de apreciere corectă a însuşirilor de personalitate;
• dobândirea abilităţii de autocunoaştere;
• cunoaşterea drepturilor unui cetăţean european;
• corelarea teoriei cu practica;
• stimularea spiritului de competiţie;
• cultivarea spiritului critic;
• creşterea prestigiului palatului în comunitatea locală
• Completarea cunoştinţelor despre semnificațiile zilei Craciunului si Anului
Nou;
• Pastrarea si perpetuarea obiceiurilor si traditiilor de Craciun și Anul Nou
• Realizarea de felicitări, decorațiuni, afișe, colaje
• Formarea deprinderii de a asculta un material destinat vârstei lor;
• Formarea deprinderii de a realiza o compoziție coregrafica cu elemente
învățate;
• Dezvoltarea creativității si originalității prin realizarea unor coregrafii
individuale, duet, grup, formație, ansamblu;
Cultivarea interesului pentru activități educative prin diverse forme: jocuri
didactice, spectacole.
• Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor
• familiarizarea cu noțiunile referitoare la educația pentru mediul înconjurător
• aprofundarea noțiunilor referitoare la educația pentru climă
• Formarea conștiinței ecologice
3. Activități reprezentative desfășurate:
“O, ce veste minunata!” – SPECTACOL INTERNATIONAL
Cangurul matematician
Vine Mosul ”Robotizat”
RoboCraciunul
Scrisoare pentru Mosul
“Am plecat sa colindam”
Colinde, colinde
Colinde in capitala
Targ de Craciun
Globuri 3D
Minipompieri
Colinde, obiceiuri, traditii din zona mea.
Cercul de Karting
Tenis de masă
Rebus de Sărbători
Scenetă de Crăciun
Scrisoare pentru Moș Crăciun
Quizz de sărbători
Reprez. grafică-Nașterea lui Iisus
Audiție-colinde românești

,,Cel mai frumos glob”- repr.culoare 3D
Cel mai bun castiga
Clubul bunelor maniere
“Decorate the Christmas Tree”
“Turkey Trouble”
“Îngerași de Crăciun”
Crăciun Fericit!
Merry Christmas!
Auditii muzicale
Initiere in automodele
Similitudini intre automodele si carting
Crăciunul în jurul lumii și obiceiuri de Crăciun pe Glob, jocuri și curiozități geografice
4. Numărul de activități derulate: 38
5. Tipuri de activități derulate:
ştiinţific:
cultural-artistic:
competiţii / activităţi sportive:
concursuri:
ateliere practice:
artistico-plastică:
calitatea stilului de viață:
securitate personală:
abilități de viață:

5. Resurse implicate: Whiteboard, markere, desktop, video proiector, conexiune internet,
telefoane personale, scene,

6. Număr cadre didactice: 20
7. Număr elevi: 1455
8. Parteneri instituționali:
Colegiul Ec A Rugina Vaslui
Sala Sindicatelor,
Primaria Municipiului Vaslui
Asociatia Judeteana Sportul Pentru Toti Vaslui;
Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui
Silver Mall Vaslui
Asociația Procopienii

9. Spații de desfășurare a activităților (în cazul în care au fost și altele, în afara unității
de învățământ):
Sala Multimedia „A. Rugina”
Sala de Sport „A. Rugina”
Sala de curs a Sindicatelor
Centrul multifunctional de activitati extrascolare

I.G.S.U. Vaslui
Silver Mall Vaslui
Palatul Copiilor Vaslui
Liceul Ștefan Procopiu (Cercul de Orientare Turistică)

10. Proceduri/criterii de evaluare a activității:
Aprecieri verbale;
Chestionare;
Fişe de lucru;
Spectacole de teatru;
Momente artistice
Expoziţie de lucrări;
Dezbateri, discuții cu părinții;
Fotografii, filme, portofolii;
Fişe de evaluare;
Autoevaluarea;
Acordarea de diplome;
Analiza SWOT, raportul proiectului.
11. Rezultate înregistrate (aprecieri calitative și cantitative):

• Participarea activă a tuturor elevilor şi a cadrelor didactice la activităţi
diferite conforme cu tipurile de proiecte propuse.
• Implicarea în activități diverse – ştiinţifice, estetice şi artistice – culturale
(scenete, audiţii, ateliere de lucru), concursuri şcolare etc.
• Valorificarea potenţialului artistic şi civic al elevilor;
• Identificarea valorilor personale, dar şi pe cele ale colegilor;
• Exersarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura activităţi cât mai diverse în
echipă;
• Dezvoltarea spiritului civic şi de implicare în problemele comunităţii;
• Îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor prin mijloace atractive, distractive;
• Creşterea interesului faţă de valorile culturale şi naţionale româneşti;
• Practicarea voluntariatului activ şi eficient;
• Dezvoltarea relaţiilor interpersonale, elev-elev, elev-profesor, elev – terţi;
• Responsabilizarea elevilor din punct de vedere social, implicarea lor şi a
cadrelor didactice în activităţi nonformale;
• Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănătos.
• Promovarea sănătăţii şi a stării de bine a individului
• Consolidarea capacităților motrice, fizice, pshice;
• Dezvoltarea capacitatii de a interacționa în grupuri și de a-și exprima opinia

12. Analiza SWOT:
a. Puncte tari:
Implicarea activă a elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi multiple, specifice
curricumului nonformal;
Conceperea şi desfăşurarea de parteneriate educaţionale pentru sprijinirea activităţii
extraşcolare;

Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de elevi, dar şi
experienţa elevilor în proiecte educaţionale derulate;
Tematica activităţilor răspunde particularităţilor de vârstă, personalitate şi preocupărilor
elevilor;
Climat educaţional deschis, stimulativ, datorat relaţiilor interpersonale foarte bune;
Accesul la Internet;
Dotarea şcolii cu baza materială necesară susţinerii programului;
Activități interactive , atractive, relaxante și instructive.
Manifestarea dorinţei elevilor de a continua “Şcoala Altfel” sub forma atelierelor interactive.
promovarea imaginii Palatului Copiilor Vaslui în comunitate
colaborare eficientă între cadre didactice și părinți.
b. Puncte slabe:
Spaţiul insuficient pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
Lipsa resurselor pentru stimularea elevilor;
Un număr relativ mare de activități desfăşurate simultan, cărora li s-a atribuit un spaţiu
temporal limitat, având ca urmare o diseminare slabă a rezultatelor;
Numărul prea mare / prea mic al participanţilor la unele ateliere;
Lipsa unui spaţiu adecvat, a unei recuzite necesare organizării spectacolelor;
Lipsa implicării părinţilor în derularea activităţilor;
Implicarea slabă a unor elevi.
lipsa fondurilor banesti pentru realizarea la un înalt nivel calitativ al activităţilor şi pentru a
recompensa rezultatele obţinute de elevi.
Lipsa unui buget, elevii au adus jocurile necesare desfășurării unor activități
c. Oportunități:
Posibilitatea dezvoltării personalităţii elevului din multiple perspective, implicit a cadrelor
didactice;
Posibilitatea elevilor / profesorilor de a cunoaşte şi alte colective;
Dezvoltarea relaţiei elev – profesor, profesor – elev, prin aportul educaţiei nonformale;
Promovarea ideilor proprii ale copiilor și punerea lor în practică;
Învăţarea nonformală, degajată oferă elevilor şansa de a se exprima liber, fără constrângerea
notării, de a lucra în echipă, de a lua iniţiative pe baza procesului de comunicare;
Organizarea unor activităţi extraşcolare, ceea ce determină crearea unor relaţii interpersonale;
Colaborarea cu diverşi parteneri şi disponibilitatea din partea partenerilor;
Descoperirea frumuseții locurilor, biodiversitatea, prin excursiile iniţiate.
dorinţa părinților si copiilor pentru organizarea in parteneriat a unor evenimente
dotarea corespunzătoare a cercurilor pentru astfel de activități
d. Amenințări:
Suprapunerea activităţilor din şcoală;
Numărul prea mare de proiecte cărora li s-a asociat un timp limitat, concomitent, pot
determina neatingerea scopului/ obiectivelor urmărite;
Neconştientizarea părinţilor / unor elevi privind rolul implicării lor;
Lipsa fondurilor, a spaţiilor, a recuzitei necesare.
vremea rea care a împiedicat uneori desfăşurarea activităţilor în aer liber situatia materiala a
unor parinti duce la discriminarea unor elevi care nu au resurse financiare pentru a participa
la vizitarea muzeelor, expozițiilor, pentru deplasare in excursii tematice/ de documentare.

13. Recomandări, sugestii:
• O sală de activităţi culturale adecvată;
• Funcţionarea mai performantă / acces mai mare la internet pentru derularea
activităţilor;
• Stimularea elevilor cu premii;
• Realizarea unei mai bune colaborări între cadre didactice, implicarea tuturor
profesorilor în promovarea şi susţinerea activităţilor palatului
• Colaborarea cu comunitatea locală, cu sponsori în vederea obţinerii materialelor
necesare;
• Continuarea activităţilor din programul “Şcoala Altfel” sub formă de ateliere
interactive, doar cu o mai bună organizare a timpului şi a resurselor materiale.
• Achiziţionarea unor materiale de către Palatul Copiilor Vaslui, pentru buna
desfasurare a activitatilor planificate;
• Finantare unor proiecte / activități;
• Gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport în comun în această „Săptămână
Altfel”, la unele activitati care se deruleaza in alte localitati sau la distante mari de
Palatul Copiilor Vaslui
Concluzii
Prezentul program prin obiectivele urmărite a condus la conştientizarea de catre participanti
a importanţei activităţilor de cunoaștere, cultural-artistice şi sportive în afirmarea
personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii.

Programul poate fi descarcat de aici
Raportul poate fi descarcat de aici