Programa disciplinei Artă textilă este elaborată potrivit modelului de proiectare curriculară centrat pe competențe, utilizat și la nivelul învățământului formal.

Prezenta programă școlară reflectă caracterul profund interdisciplinar şi practic-aplicativ al disciplinei, asigură continuarea abordărilor specifice disciplinelor Arte vizuale și abilități practice/Educație plastică studiate în învățământul primar și gimnazial, vizează competențele din profilul de formare al absolventului de gimnaziu, fără a se suprapune la nivelul competențelor și conținuturilor cu programele pentru învățământul formal. Dintre competențele cheie care definesc profilul de formare al elevului, necesare pentru învățarea pe tot parcursul vieții, disciplina  Artă textilă, pune accent pe competențe artistice și tehnice. Structura programei disciplinei Artă textilă include, alături de Nota de prezentare, următoarele elemente:

-Competențe generale

-Valori și atitudini

-Competențe specifice și exemple de activități de învățare

-Conținuturi

-Sugestii metodologice

Competențele generale pentru artă textilă vizează achizițiile elevului pentru întregul interval de studiu al disciplinei. Competențele specifice sunt derivate din competențele generale, reprezentând direcții în dobândirea acestora și se formează pe durata unui nivel de studiu. Competențele specifice sunt corelate cu exemple de activități de învățare. Programa pentru cercul de arte textile propune, cu caracter de exemplu, diferite exemple de tipuri de activități de învățare, care valorifică experiența concretă a elevului şi integrează strategii didactice moderne aplicabile atât la predarea față în față cât și online. Cadrul didactic are libertatea de a utiliza exemplele de activități de învățare, pe care le propune programa școlară sau de a le completa, astfel încât acestea să faciliteze un demers didactic adecvat situației concrete de la grupa de elevi. Se asigură, în acest fel, premisele aplicării contextualizate a programei și a proiectării unor parcursuri de învățare adaptate vârstei și nevoilor elevilor. Programa oferă exemple de lucrări care pot fi executate practic prin activitățile de cerc. Conținuturile învățării operează o selecție relevantă din perspectiva structurării competențelor și reflectă atât domeniul plastic cât și cel tehnic al artelor textile. Sugestiile metodologice propun modalităţi de organizare a procesului de predare-învăţare-evaluare atât în activitatea didactică desfășurată la catedră cât și virtual.

Programa este elaborată în funcţie de standardele înalte de performanţă care trebuie să direcţioneze permanent politica curriculară. Aceste standarde nu trebuie însă exprimate prin munţi de informaţie irelevantă care fac doar obiectul memorizării şi reproducerii sterile. În cadrul cercului oferta educaţională din domeniul Arte este mult lărgită și aplicată condiţiilor excepționale ale unui atelier de creaţie, complementar acțivităților specifice sălii de clasă. Astfel, elevii au posibilitatea să experimenteze lucrul cu materiale diverse, specifice artelor textile dar și artelor plastice: aţe, fire, sfoară, pânză, blană, piele, cu culori de apă: tempera, acrilice, pe suprafeţe mai mari decât în sălile de clasă; se pot folosi și materiale neconvenţionale foarte variate: carton, decupaje din reviste, obiecte mici din plastic, lemn, sticlă, materiale din natură, etc. Lucrările astfel obţinute, permit elevilor atât însușirea unor tehnici de lucru specifice artelor textile cât și aprofundarea elementelor de limbaj plastic si de teorie a culorii. Toate aceste cunoştinţe dezvoltă abilitățile practice, sensibilitatea și creativitatea artistică şi dezvoltă competențe de apreciere estetică ale unui viitor cunoscător de artă.

În desfăşurarea activităţilor la cercul de artă textilă se urmăreşte implicarea copiilor în actul de creaţie artistică, dezvoltându-le percepţia vizuală, capacitatea de a recepta și  a realiza o imagine plastică, simţul estetic şi plăcerea jocului cu forme, volume și culori. În cadrul cercului de artă textilă se oferă câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă, valorificând potenţialul intelectual, creativitatea şi aptitudinile artistice de care dispun copiii. Conţinutul activităţii cercului de artă textilă este diferit de cel al lecţiilor de clasă , în sensul că este variat și flexibil, se pot trata tematici diverse, se folosesc tehnici diferite de lucru cu accent pe aplicaţie. În domeniul creaţiei copiii, încă de la vârste fragede, pot îndeplini un act de creaţie personal, impunându-şi propria lor viziune despre lumea înconjurătoare exprimând spontan universul lor interior care sfârşeşte prin a te emoţiona estetic.

Desfăşurarea activităţilor implică şi educarea (directă sau indirectă) în spiritul valorilor de respect, toleranţă, generozitate, colaborare, democraţie.