ANUNȚ
Palatul Copiilor Vaslui, cu sediul in localitatea Vaslui, strada Stefan Cel Mare, nr.62, judetul
Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată de
administrator de patrimoniu-0,5 normă.
1.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Condiții generale:
Se poate înscrie la concurs orice persoană care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra
statuluiori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, defals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-
o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2 CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI
administrator de patrimoniu:
1.Studii universitare în domeniul economic, studii tehnice, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă;
2.Vechime în muncă –minim 2 ani;
3.Competențe de operare pe calculator ;
4.Abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
5.Capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor;
DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS:
Continutul dosarului :
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune următoarele documente :
a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei, potrivit
legii, după caz ;
c) Copia certificatului de nastere ;
d) Copia certificatului de casatorie, după caz;
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, raportul REVISAL, unde este cazul;
g) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
h) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior desfasurarii concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate;
i) Currriculum vitae, insotit de documente justificative .
Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie
numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.
Actele prevăzute la literele b)-f) vor fi prezentate și în original în vederea certificării
conformității copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la litera g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor,
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării primei probe a concursului (Anexa 3).
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, în perioada
-27 decembrie 2022-16 ianuarie 2023 orele 9:00-14:00
Concursul va consta în următoarele etape:
-17 ianuarie 2023 9:00-12:00 – selectia dosarelor
-18 ianuarie 2023 9:00-11:00 – proba scrisă
-19 ianuarie 2023 9:00-11:00 – proba practică
-20 ianuarie 2022 9:00-interviu
Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan
cel Mare, nr.62, tel. 0235/313512.
Concursul se va desfășura la sediul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.62,
conform graficului de mai jos:
22 decembrie 2022 Publicarea anunțului pe siteul institutiei si posturi.gov.ro
27 decembrie 2022-16 ianuarie 2023 9:00-14:00 Depunerea dosarelor de concurs
17 ianuarie 2023 9:00 -12:00 Selecția dosarelor,
17 ianuarie 2023 12:00 -13:00 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
17 ianuarie 2023 13:00 -14:00 Depunerea contestațiilor cu privire la selecția
dosarelor
17 ianuarie 2023 14:00-16:00 Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția
dosarelor
17 ianuarie 2023 16:00 Afișarea rezultatelor după soluționarea
contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
18 ianuarie 2023 9:00-11:00 Proba scrisă
18 ianuarie 2023 12:30 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
18 ianuarie 2023 12:30-13:30 Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă
18 ianuarie 2023 14:30 Afișarea rezultatelor după soluționarea
contestațiilor la proba scrisă
19 ianuarie 2023 9:00-11:00 Proba practică
19 ianuarie 2023 12:30 Afișarea rezultatelor la proba practică
19 ianuarie 2023 12:30-13:30 Depunerea contestațiilor cu privire la proba practică
18 ianuarie 2023 14:30 Afișarea rezultatelor după soluționarea
contestațiilor la proba scrisă
20 ianuarie 2022 09 – Interviul
20 ianuarie 2022 14:00 Afișarea rezultatelor la interviu
20 ianuarie 2022 14:30 Afișarea rezultatelor finale
BIBLIOGRAFIE:
– administrator patrimoniu
1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordin nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
3.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor
economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
7. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
8. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările
ulterioare;
9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările
ulterioare;
10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor,
actualizata;
13. Ordin OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare
şi functionare a unitatilor de invăţământ preuniversitar.
Director,
prof. Popa Mihaela

Fisa postului poate fi descarcata de aici