A N U N Ț

Palatul Copiilor Vaslui, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții
contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, în perioada 05.04.- 08.05.
2023, după cum urmează:
DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar (Contabil Șef)
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT: Contabilitate
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
1.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiții generale:
Se poate înscrie la concurs orice persoană care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând
Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a
unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa
funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea
infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a
exercitării unei profesii;
i) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau
asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea
Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute
la art. 35 alin. (1) lit. h).
2. CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI
contabil șef:
-studii superioare cu diplomă de licență în științe economice;
-vechime în muncă de minimum 5 ani;
-vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani ;
-cunoștințe de operare pe calculator;
-abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare
-competențe de lucru în echipă
DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune următoarele documente, ce se vor constitui într-un
dosar:
a) Cerere de înscriere la concurs conform Anexa 2 (din HOTĂRÂRE Nr. 1336/2022 din 28 octombrie
2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice);
b) Copia actului de identitate sau orice act care să ateste identitatea persoanei, potrivit legii, după caz ;
c) Copia certificatului de naștere ;
d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie, raportul REVISAL, unde este cazul;
g) Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcția pentru care candidează;
h) Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;
i) Currriculum vitae, model comun european.
Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie
numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.
Actele prevăzute la literele b)-f) vor fi prezentate și în original în vederea certificării conformității copiilor
cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la litera g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus
la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe
a concursului.
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, în perioada
06 aprilie 2023- 26 aprilie 2023 9:00-14:00
Concursul va consta în următoarele etape:
– 27 aprilie 2023 9:00-11:00 – selecția dosarelor
– 02 mai 2023 9:00-11:00 – proba scrisă
– 03 mai 2023 14:00-15:00 – proba practică
– 05 mai 2023 9:00-11:00 – interviu
Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.
62, tel. 0235/313512.
Concursul se va desfășura la sediul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr. 62, conform
graficului de mai jos:
05 aprilie 2023 Publicarea anunțului pe posturi.gov.ro și pe site-ul școlii
06 aprilie 2023-26 aprilie 2023 9:00-14:00 Depunerea dosarelor de concurs;
27 aprilie 2023 9:00-11:00 Selecția dosarelor;
27 aprilie 2023 11:00 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor;
27 aprilie 2023 11:00- 28 aprilie 11:00 – Depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor;
28 aprilie 2023 11:00-12:00 Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor;
28 aprilie 2023 13:00 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
02 mai 2023 9:00-11:00 Proba scrisă
02 mai 2023 12:30 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
02 mai 2023 12:30- 03 mai 12:30 Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă
03 mai 2023 13:30 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba scrisă
03 mai 2023 14:00-15:00 Proba practică
03 mai 2023 15:30 Afișarea rezultatelor la proba practică
03 mai 2023 15:30- 04 mai 15:30 Depunerea contestațiilor cu privire la proba practică
04 mai 2023 16:30 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor
05 mai 2023 09:00-11:00 Interviul
05 mai 2023 12:00 Afișarea rezultatelor la interviu
05 mai 2023 12:00- 08 mai 2023 ora 12:00 Depunerea contestațiilor cu privire la interviu
08 mai 2023 13:00 Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor
08 mai 2023 14:00 Afișarea rezultatelor finale.
BIBLIOGRAFIE:
1.Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
2.Legea nr.53/2003 Codul Muncii ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
3.Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
(ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183/01.09.2022, reglementează organizarea și
funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ.(Regulament-
cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar -ROFUIP 2022);
4.Ordinul Nr. 1801/2020 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor
metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la
situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare
– Forexebug;
5.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările
ulterioare;
7.Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8.Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
9.O.M.F.P. nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
10.Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11.Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
12.O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
13.O.M.F.P.nr. 3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe
corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice;
14.Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15.O.M.F.P.nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu modificat si completat prin Ordinul nr.
2332/2017 si Ordinul nr. 17/2022 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
16.Ordinul nr. 2.616 din 27 iulie 2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară
activitatea de control financiar preventiv propriu;
17.Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014- pentru aprobarea Normelor metodologice
privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice
finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii,
inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe
nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de
institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora:
18.Legea nr.69/2010-Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi comltetările ulterioare;
19.O.G. nr. 119/1999 – privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi
completările ulterioare;
20.ORDIN Nr. 1.139 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.
923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului
financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;
21.Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice
pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
22.Ordinul nr. 2.021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
23. Regulamentul privind organizarea și funcționarea Palatelor și Cluburilor Copiilor aprobat prin Ordinul
MM 5.567 din 07.10.2011.
TEMATICA:
1. Execuția bugetară – principii şi clasificaţia bugetară;
2. Prevederi referitoare la proiectarea bugetului;
3. Sursele de finanţare în învăţământ;
4. Finanțarea și patrimoniul instituțiilor publice;
5. Contabilitatea activelor fixe;
6. Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial;
7. Contabilitatea decontărilor cu personalul;
8. Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
9. Operațiunile privind decontările cu furnizorii;
10. Operațiunile privind decontările cu clienții;
11. Conturi la Trezoreria Statului și bănci;
12. Inventarierea patrimonului instituțiilor publice;
13.Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea
evident și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
14.Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare conform Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi
pentru acestea; Încheierea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
15.Aspecte referitoare la achiziţii şi atribuirea contractelor privind achiziţiile de bunuri şi servicii,
executare lucrări;
16.Condiții pentru angajarea gestionarilor. Răspunderi;
17.Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice;
18.Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului;
19.Exercitarea controlului financiar preventiv.
Director,
prof. POPA MIHAELA

Fisa postului poate fi descarcata deAICI