ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii Educației nr.1/2011-cu modificările și completările
ulterioare, respectiv a H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului de ocupare a posturilor
vacante sau temporar vacante corespunzatoare funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar
modificată și completată cu HG nr.1027/2014, HG nr. 427/2015 , H.G. nr. 269/2016 si O.U.G.
nr.41/2016, Palatul Copiilor Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea următoarului post:
Posturi vacante: -de contabil șef – 1 post -1 normă perioada nedeterminată,
– administrator de patrimoniu-1 post- 0,5 normă-perioada nedetermiată

1.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Condiții generale:
Se poate înscrie la concurs orice persoană care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statuluiori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, defals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2 CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI

contabil sef:

1. Studii universitare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2. Vechime în specialitatea studiilor minim7 ani;
3. Competențe de operare pe calculator ;
4. Abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
5. Capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor;
6. Competențe de lucru în echipă.
administrator de patrimoniu:
1.Studii universitare în domeniul economic, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
2.Vechime în specialitatea studiilor –minim 2 ani;
3.Competențe de operare pe calculator ;
4.Abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
5.Capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor;
DOSARUL DE INSCRIERE LA CONCURS:
Continutul dosarului :
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune următoarele documente :
a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
b) Copia actului de identitate sau orice act care sa ateste identitatea persoanei, potrivit
legii, după caz ;
c) Copia certificatului de nastere ;
d) Copia certificatului de casatorie, după caz;
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, raportul REVISAL, unde este cazul;
g) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
h) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior desfasurarii concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate;
i) Currriculum vitae, insotit de documente justificative .
Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar filele trebuie
numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.
Actele prevăzute la literele b)-f) vor fi prezentate și în original în vederea certificării
conformității copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la litera g), candidatul declarat admis la selecția dosarelor,
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la
data desfășurării primei probe a concursului (Anexa 3).

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, în perioada
21 septembrie 2022-12 octombrie 2022 9:00-14:00 Concursul va consta în următoarele etape:
-13octombrie 2022 9:00-11:00 – selectia dosarelor
-17 octombrie 2022 9:00-11:00 – proba scrisa
-18 octombrie 2022 9:00-11:00 – proba practică
-19 octombrie 2022 12:00-14:00 – interviu
Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan
cel Mare, nr.62, tel. 0235/313512.
Concursul se va desfășura la sediul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan cel Mare, nr.62,
conform graficului de mai jos:
20 septembrie 2022 Publicarea anunțului în monitorul oficial și pe siteul școlii
21 septembrie 2022-12 octombrie 2022 9:00-14:00 Depunerea dosarelor de concurs
13 octombrie 2022 9:00-11:00 Selecția dosarelor
13 octombrie 2022 11:00 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
13 octombrie 2022 11:00-12:00 Depunerea contestațiilor cu privire la selecția
dosarelor
13 octombrie 2022 12:00-13:00 Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția
dosarelor
13 octombrie 2022 13:00 Afișarea rezultatelor după soluționarea
contestațiilor cu privire la selecția dosarelor
17 octombrie 2022 9:00-11:00 Proba scrisa
17 octombrie 2022 12:30 Afișarea rezultatelor la proba scrisă
17 octombrie 2022 12:30-13:30 Depunerea contestațiilor cu privire la proba scrisă
17 octombrie 2022 14:30 Afișarea rezultatelor după soluționarea
contestațiilor la proba scrisă
18 octombrie 2022 9:00-11:00 Proba practica
18 octombrie 2022 11:30 Afișarea rezultatelor la proba practică
19 octombrie 2022 09:00-11:00 Interviul
19 octombrie 2022 14:00 Afișarea rezultatelor la interviu
20 octombrie 2022 14:30 Afișarea rezultatelor finale

BIBLIOGRAFIE:
Contabil sef:
1. Legea nr.1/2011, Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.53/2003 Codul Muncii ,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
3. Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin ordinul de ministru nr. 4183/01.09.2022, reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ.(Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar -ROFUIP 2022)
4. Ordinul Nr. 1801/2020 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare – Forexebug
5. Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
6. Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
12. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
13. O.M.F.P.nr.3471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice.
14. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
15. O.M.F.P.nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu modificat si completat prin Ordinul nr. 2332/2017 si Ordinul nr. 17/2022 din 6 ianuarie 2022 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
16. Ordinul nr. 2.616 din 27 iulie 2018 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
17. Ordinul ministrului delegat pentru buget nr.720/2014- pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora:
18. Legea nr.69/2010-Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi comltetările ulterioare;
19. O.G. nr. 119/1999 – privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
20. ORDIN Nr. 1.139 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu’
21. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

22. Ordinul nr. 2.021 din 17 decembrie 2013pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia,
– administrator patrimoniu

1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
2. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
3.LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;
6. H.G nr. 419/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţii publice
7. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
8. O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele finaciar-contabile, cu modificările și completările ulterioare;
9. LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările ulterioare;
10. LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;
11. LEGEA nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, actualizata;
12. O.U.G 74/2008 privind colectarea selectivă a deșeurilor
13. Ordin OMEC Nr. 5447/31.08.2020 prinvind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare şi functionare a unitatilor de invăţământ preuniversitar , publicat în Monitorul Oficial , Partea I, nr 827/ 09.09.2020

Director,
prof. Popa Mihaela