Pictura Imprimare
Scris de Administrator   
MarĹŁi, 28 August 2012 22:44

Educa?ia estetic?, ca o component? a educa?iei generale vizeaz? educa?ia pentru ?i prin frumos. Întrucât esteticul se realizeaz? printr-un ?ir de categorii estetice (sublimul, frumosul, tragicul, comicul, etc.), educa?ia estetic? devine o preg?tire pentru ?i prin aceste valori. Educa?ia estetic? este un proces pedagogic complex prin care se urm?re?te dezvoltarea sim?ului pentru frumos, receptivitatea acestuia, a?a numitul “gust estetic” sau capacitatea de a deosebi adev?rata frumuse?e de falsa frumuse?e, judecata estetic?, emo?ia estetic? ?i dispozi?ia de integrare creatoare a frumosului în via?a cotidian?. Astfel, educa?ia artistic? devine un proces complex de ini?iere ?i formare în vederea în?elegerii creatoare a artelor ?i de influen?? a artei asupra form?rii con?tiin?ei umane. Educa?ia artistic? în ?coal? presupune, în primul rând, o sensibilizare estetic? a celor educa?i ?i conducerea lor spre în?elegerea, aprecierea ?i asimilarea creatoare a artelor ?i a teoriilor despre art? printr-un proces continuu ?i  sistematic. Acest proces determin? ?i o valorificare a poten?ialului formativ al valorilor materiale ?i spirituale ale societ??ii. Posibilitatea înrâuririi spiritului prin art? fiind asigurat? de faptul c? emo?ia estetic? constituie o angajare integral? a personalit??ii ca r?spuns la sistemul de valori existent în opera perceput?. Finalitatea educa?iei artistice devenind o formare a priceperilor (capacit??ilor) de receptare, de integrare ?i de crea?ie a structurilor expresive autentice. Educa?ia artistico - plastic?, în învatamântul preuniversitar, se prezint? ca un mijloc de realizare a unui echilibru între pregatirea cultural-stiin?ific? ?i cea literar-artistic?. Complementaritatea acestor laturi pledeaz? pentru dezvoltarea educa?iei artistice, pentru ridicarea ei permanent? la nivelul cerin?elor actuale. Departe de a-?i fi pierdut semnifica?ia ?i importan?a, în condi?iile actuale, în special cele ale progresului tehnic, educa?ia artistic? este imperios necesar? ?i î?i spore?te importan?a necontenit.

Profesor Elena Fociak

Coordonator cerc pictur?,