Home Arhiva MESAJUL MEU ANTIDROG
MESAJUL MEU ANTIDROG PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 04 Martie 2011 11:14

Motto – „Coloreaz?-?i via?a altfel… f?r? droguri”

Sec?iunile introduse în MMA 8 sunt: 
1. Pagin? web (liceu)
2. Film de scurt metraj, fotografie digital?, spot (liceu) pe tema noilor substan?e cu propriet??i psihoactive
3. Sloganuri pentru campanii antidrog (gimnaziu; liceu)    
4. Sport (gimnaziu; liceu)
5. Pictur? - desen (gimnaziu)
6. Proiecte de petrecere a timpului liber ca alternativ? la consumul de droguri

Aceast? edi?ie a concursului ofer? posibilitatea ca fiecare participant s? propun? ?i s? argumenteze prin mijloacele specifice, corespunz?toare fiec?rei sec?iuni, mesajul sau sloganul pe care îl consider? potrivit vârstei ?i specificului comunit??ii în care tr?ie?te. Vor fi apreciate în mod deosebit ideile inovatoare, originale, care pot fi ulterior utilizate în campaniile antidrog derulate la nivel na?ional. Crea?iile vor fi înso?ite de o scurt? prezentare a modului de lucru, în aceast? edi?ie punându-se accent pe abilit??i de lucru în echip?, abilit??i organizatorice, implicarea p?rin?ilor în proiectele ?colare.

Participan?ii se vor înscrie la concurs în perioada 1 martie - 01 mai 2011 pe baza formularului tip utilizat ?i în anii preceden?i, ce va fi completat ?i transmis prin e-mail ?i în format clasic la adresa CPECA Vaslui, Str. Mihail Kog?lniceanu, nr. 25, jude?ul Vaslui

Regulamentul concursului pe sec?iuni:


1. PAGINA WEB - destinat? elevilor de liceu
Tematici sugerate: prezentarea unei institu?ii publice sau ONG cu atribu?ii ?i activitate în domeniul luptei  antidrog. Elevii pot s? creeze virtual site-ul/blog-ul unei agen?ii antidrog a elevilor sau al unei organiza?ii non-guvernamentale a elevilor, cu specific antidrog.
Se transmite pe suport electronic (e-mail, mini disc, CD, DVD) pagina web cu tematic? antidrog creat? la CPECA jude?ean. Pe acela?i suport va fi transmis ?i textul surs? al paginii, pentru una din cele trei sec?iuni ale concursului (cu specifica?ie pentru care sec?iune dore?te s? se înscrie).

Principii generale:
? Textele trebuie s? fie clare, orientate c?tre direc?iile indicate, organizate de a?a natur? încât s? ajute utilizatorul s? g?seasc? informa?ia de care are nevoie cât mai repede în cadrul unei pagini. De asemenea, imaginile utilizate vor ajuta la scoaterea în eviden?? a ideilor subliniate de c?tre text ?i nu vor fi sub inciden?a legii de copyright.
? Structura site-ului trebuie sa fie dup? principiul "3 click away", din orice pagin? utilizatorul trebuie s? ajung? la urm?toarea pagin? dorit? de el folosind maxim 3 link-uri. Sistemul de navigare, prin meniuri ?i link-uri, trebuie s? aib? o structur? cât mai lizibil? ?i bazat? pe utilitate.
? Imaginile folosite vor fi propor?ionale cu dimensiunea elementului din site din care fac parte ?i vor fi prelucrate pentru a asigura un raport calitate-dimensiune optimizat pentru viteza medie a conexiunilor internet din România.
? Pagina trebuie s? transmit? informa?ii pozitive cu valoare educativ?.
? Nu trebuie s? con?in? elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi,etc.)
? S? promoveze alternativa la consumul de droguri (ex.: vrei adrenalin?, f? sport).
? S? con?in? elemente de identificare a persoanei care a f?cut lucrarea ?i a coordonatorului acestuia.

Principiile de realizare:
? simplitate - pagina sa fie simpl?, având informa?iile esen?iale despre institu?ie, grupate în zone distincte, clar delimitate prin culori sau elemente grafice. Pagina trebuie s? poat? fi afi?at? rapid fiind realizat? cu mijloace tehnice larg disponibile, fiind evitate facilita?i obscure sau implicite ale limbajelor de programare, utilitare sau add-on-uri exotice;
? explicitate - pagina trebuie s? prezinte utilizatorului toate informa?iile de identificare ale institu?iei, activitatea acesteia ?i obiectivele de termen lung. Codul paginii trebuie s? fie clar documentat, prezentând indica?ii pentru o viitoare dezvoltare. Codul realizat trebuie s? poat? fi citit în mod logic de la început spre sfâr?it, fiind evitate revenirile sau salturile la detalii spre / înspre sfâr?itul programului;
? economia de mijloace - aceasta include obiectivele logice ?i vizuale ale paginii. Elementele de cel mai mare interes trebuie s? fie cel mai mult explicitate;
? aspectul grafic ?i codul paginii - cât mai aproape de standardele ?i bunele practici ale organiza?iei beneficiare. Acolo unde aceasta are deja un stil de prezentare în media, prin care î?i personalizeaz? materialele scrise, pagina de web realizat? trebuie s? respecte cel pu?in urm?toarele elemente de stil:
- semnele grafice de idetificare (logo) ale organiza?iei;
- setul de caractere utilizat în personalizarea materialele scrise, form?, stil, dimensiunea caracterelor;
- coloristic? menit? s? înt?reasc? mesajul organiza?iei.
? func?ionalitate - pagina trebuie s? con?in? un set de butoane, leg?turi, menu-uri care s? permit? accesul la alte pagini, cu tematic? de detaliu, la paginile de web relevante ale autorit??ilor din domeniu, ale altor organiza?ii cu obiective similare în domeniu.
Principii de evaluare:
? mesajul pozitiv al paginii;
? aspect general, impresia de ansamblu, estetica paginii, modul în care a fost personalizat? pagina prin elemente grafice, tematica de culori ?i alte elemente de recunoa?tere rapid?;                                            
? coeren?a ?i claritatea în expunerea mesajului organiza?iei beneficiare;
? modul de realizare tehnic - claritatea codului surs?, comentariile clare în textul programului, firul logic al realiz?rii, documenta?ia de realizare ?i de utilizare.
2. FILM SCURT METRAJ, SPOT ?I FOTOGRAFIE DIGITAL? - destinat elevilor de liceu
Tema principal?: noile substan?e cu propriet??i psihoactive (denumite în mod eronat „etnobotanice”).

Principiile de realizare:
? Film: sunt acceptate numai produc?ii de scurt metraj cu durata de 10-15 min, circumscrise temei sec?iunii;
? Filmele sunt crea?ii originale, iar autorii sunt prezenta?i pe generic.
? Nu se accept? produc?ii care induc un mesaj verbal sau video violent.
? Spot: sunt acceptate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec, circumscrise temei.
? Produc?iile de film ?i spot vor fi prezentate juriului pe casete video VHS, CD sau DVD, inscrip?ionate cu numele produc?iei, autorul, unitatea ?colar? ?i jude?ul de provenien??.
? Fotografie digital?: vor fi prezentate numai lucr?ri originale, circumscrise temei. Lucr?rile sunt prezentate pe CD sau DVD, inscrip?ionate cu numele produc?iei, autorul, unitatea ?colar? ?i jude?ul de provenien??. Lucr?rile se vor  prezentata în format digital ?i pe suport de hârtie cu dimensiunea 13x18 cm.
3. CONCURS DE SLOGANURI PENTRU CAMPANIE ANTIDROG -  destinat elevilor de gimnaziu ?i liceu
Principiile de realizare:
? în maxim 400 de cuvinte participan?ii vor argumenta alegerea f?cut?.
? în evaluarea lucr?rilor se vor avea în vedere urm?toarele criterii:
- încadrarea în cerin?e (tematic? ?i dimensiuni);
- promovarea mesajelor pozitive;
- originalitatea mesajului;
- acurate?ea stilului, claritatea limbajului.
Principii de evaluare:
? mesajul pozitiv;
? impresia de ansamblu, impact, subtext;                                            
? coeren?a ?i claritatea în expunerea mesajului;
? concizie.
4. ACTIVIT??I SPORTIVE (numai în faza local? ?i jude?ean?)
Discipline sportive :
? baschet – b?ie?i ?i fete;
? fotbal – b?ie?i;
? handbal – b?ie?i ?i fete;
? ?ah – b?ie?i ?i fete;
? ciclism – b?ie?i ?i fete;
? maraton, semifond – b?ie?i ?i fete;
? volei – b?ie?i ?i fete.

5. ARTE VIZUALE:   PICTUR? - DESEN  - destinat elevilor de gimnaziu
Principiile de realizare: acuarel?, tempera, gua?e, acrylic ?i tehnic? mixt?; format A3;
Principii generale:
? desenele trebuie s? transmit? mesaje pozitive cu valoare educativ?;
? nu trebuie s? con?in? elemente agresive (cap de mort, cruci, schelete, seringi,etc.);
? s? promoveze alternative la consumul de droguri (diferite moduri de petrecere a timpului liber).
Principii de evaluare:
? mesajul pozitiv;
? impresia de ansamblu, impact;
? combina?ie tehnici .
6. PROIECTE DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER CA ALTERNATIV? LA CONSUMUL DE DROGURI - destinat elevilor de gimnaziu ?i liceu
Principiile de realizare:
? organizarea unui eveniment de c?tre elevi, prin care sunt promovate modalit??i de distrac?ie, care nu includ consumul de tutun, alcool ?i droguri;
? tematici sugerate: seara/club antidrog, spectacol, expozi?ie, mar?, dezbatere moderat? (p?reri pro ?i contra).
Principii de evaluare a evenimentului:
? descrierea modului de organizare a evenimentului (map? de prezentare: obiectiv vs. rezultate, mesaj, prezentare echip?, nr. de participan?i, prezen?a unor personalit??i/reprezentan?i autorit??i);
? promovare ?i vizibilitate (materiale foto ?i video de la desf??urarea evenimentului, articole în presa local?, în revista ?colii).

IMPORTANT:Lucr?rile prezentate vor fi realizate de c?tre o singur? persoan? (în cazul în care se va lucra în echip? va fi premiat liderul echipei). La faza na?ional? vor fi promovate numai lucr?rile care au ob?inut locul I.

Ultima actualizare Ăźn Vineri, 04 Martie 2011 15:11