Home Angajari Secretara Anunt Angajare
Angajare secretara PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 26 Octombrie 2018 10:12

ANUNȚ

 

În conformitate cu prevederile art. 41, alin. (2) din HG nr. 286/2011  cu modificările și completările ulterioare, a OMEN nr. 5138/2014, a Legii nr. 80/2018 pentru aprobarea O.G. nr. 90/2017 și în limita fondurilor aprobate pentru cheltuielile salariale, conform art. 3 alin. (4) din Legea nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, Palatul Copiilor Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de secretar – studii superioare (de lunga durată sau scurtă durată cu diploma de licență) – perioadă nedeterminată, 0,5  normă.

Concursul se va desfășura la sediul Palatului Copiilor Vaslui, data primei probe fiind 12 noiembrie 2018

Înscrierile la concurs se fac la sediul instituției din str. Stefan cel Mare, nr. 62 – Vaslui.

 

ETAPELE DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

ü  17-18  octombrie 2018 – avizarea de către Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a anunțului de scoatere la concurs a postului de secretar;

ü  24 octombrie 2018 – publicarea postului vacant;

ü  12 noiembrie 2018 – termen depunere dosare;

ü  13 noiembrie 2018 – selecție dosare,orele 8:00- 12:00

ü  13 noiembrie 2018 - afișarea rezultatelor după evaluarea dosarelor, ora 14.00

ü  14 noiembrie 2018 - depunerea contestațiilor orele 8.00- 14.00

ü  14 noiembrie 2018 - soluționarea contestațiilor;

ü  14 noiembrie 2018 – afișarea rezultatelor contestațiilor, ora 12.00.

 

ü  Proba scrisa: 15 noiembrie 2018 – ora 10.00;

ü  Afișarea rezultatelor proba scrisă: 15 noiembrie 2018 – ora 15.00;

ü  Depunerea contestațiilor la proba scrisă: 16 noiembrie 2018- orele 08:00- 12:00

ü  Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor 16 noiembrie 2018-ora 15:00

ü  Proba de interviu: 19 noiembrie 2018 – ora 10.00;

ü  Afișarea rezultatelor la proba de interviu: 19 noiembrie 2018 – ora 12.00;

ü  Depunerea contestațiilor la proba de interviu: 19 noiembrie 2018 – ora 16.00.

ü  Soluționarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale: 20 noiembrie 2018.

ü  Afișarea rezultatelor finale, după contestații 20 noiembrie 2018, ora 16.00

 

Relații suplimentare la telefon nr. 0235/313512.

 

DIRECTOR,

prof. Mirela Nistoroschi

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

  1. Condiții generale:

Se poate înscrie la concurs, orice persoană care:

a)      are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)      cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)      are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)     are capacitate deplină de exercițiu;

e)      are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)       îndeplinește condițiile de studii și după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)      nu a fost condamnat definitiv pentru  săvârșirea unei infractiuni contra comunității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  1. Condiții specifice postului

Conform Legii educației naționale nr .1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nomenclatoarelor domeniilor și specializărilor din învățamântul universitar de lungă și scurtă durată, respectiv nomenclatoarelor domeniilor universitare de licență și specializărilor și programelor de studii din cadrul acestora, se pot înscrie la concurs absolvenți ai unei instituții de învățamânt superior de lungă durată și de scurtă durată, cu diplomă de licență;

Vechime minima în muncă de minim 4 ani;

Vechime minima în domeniu de minim 1 an;

Bune abilități de comunicare și coordonare a echipei.

 

ATRIBUȚII SPECIFICE POSTULUI

-          este responsabil cu resursele umane (personalul didactic și nedidactic);

-          întocmește documente de personal pentru angajații unității școlare, la solicitarea scrisă a acestora, aprobată de director și în termenul stabilit, odată cu aprobarea răspunde de exactitatea datelor înscrise în aceste documente;

-          înscrie în fișele de incadrare anuale ale unității școlare cu personal didactic, datele privind vechimea, salariul, gradele didactice și statutul de încadrare (titular, detașat, suplinior etc);

-          păstrează securitatea documentelor de secretariat;

-          păstrează în siguranța sigiliul unității, inclusiv în perioada vacanțelor și îl folosește conform legii;

-          se ocupă de organizarea arhivei școlare, în conformitate cu legislația în vigoare;

-          se îngrijește de procurarea și păstrarea documentelor privind legislația școlară (legi, decrete, hotărâri, ordine, regulamente, instrucțiuni);

-          întocmește și transmite în timp util situații privind personalul școlii;

-          întocmește statele de personal și statele de plată utilizând programul de salarii EDUSAL;

-          întocmește Registrul Electronic de Evidență a salariaților REVISAL și îl transmite către ITM ori de cate ori sunt modificări;

-          proiectează toate deciziile interne și gestionează existența lor;

-          întocmește adeverințele de pensionare de toate tipurile;

-          redactează documentele necesare pentru angajarea în muncă;

-          actualizează dosarele de personal;

-          redactează corespondența școlii;

-          participă permanent la instruirile cu tematică de secretariat organizate de ISJ și întocmește situațiile solicitate de acesta;

-          utilizează produsele software din dotarea unității, întocmește diverse situații necesare procesului instructiv-educativ și activităților de secretariat;

-          se preocupă de permanenta perfecționare și îmbunătățire a pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte și complete a noii legislații în domeniul salarizării și al resurselor umane;

-          verifică condicile de prezență pentru personalul didactic și nedidactic și le arhivează;

-          stabilește împreună cu directorul școlii și angajații, perioadele de concediu de odihnă pentru fiecare an calendaristic;

-          completează datele statistice privind efectivele de elevi și aplicația SIIR;

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS

Conținutul dosarului:

-          Cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituției;

-          Copia actului de identitate sau orice act care să ateste identitatea persoanei;

-          Copia certificatului de naștere;

-          Copia certificatului de căsătorie;

-          Copiile documetelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

-          Carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, raportul REVISAL;

-          O declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;

-          Adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior desfășurării concursului;

-          Curriculum vitae;

-          Alte documente relevante.

 

 

BIBLIOGRAFIE

-          Legea nr.1/2011, Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare;

-          Legea nr. 153/ din 28 iunie 2017 – Lege – cadru privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice (MO 492/2017);

-          Legea 53/2003 republicată – Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

-          HG nr.500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților;

-          Regulamentul-cadru de Organizare si Funcționare a Unităților de Învățamânt Preuniversitar;

-          Regulamentul unităților care oferă activitate extrașcolară nr.4624/2015;

-          Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare;

-          Legea 16/1996 privind Arhivele Naționale;

-          Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățamântul preuniversitar în anul școlar 2017-2018 aprobată prin OMENCS 5729/2016;

-          HG nr.918/2013 – Cadrul Național  al calificărilor, cu modificările ulterioare;

-          Legea nr.677/21.11.2011 (actualizată) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

TEMATICA DE CONCURS

 

-          Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar;

-          Încadrarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic;

-          Întocmirea statelor de personal;

-          Întocmirea statului de plată;

-          Utilizarea programelor EDUSAL, REVISAL, SIIIR;

-          Beneficiarii educației și evaluarea rezultatelor învățării;

-          Mișcarea și evidența elevilor;

-          Utilizarea și gestionarea bazei de date a elevilor;

-          Arhivarea și circuitul documentelor;

-          Comunicare și relaționare cu beneficiarii educației.

 

DIRECTOR,

prof. Mirela Nistoroschi

Ultima actualizare în Luni, 29 Octombrie 2018 12:16