A N U N Ț

Palatul Copiilor Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare,
nr. 62, judetul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe
perioadă determinată de îngrijitor II M – 0,5 normă.
1.CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Condiții generale:
Se poate înscrie la concurs orice persoană care :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei,
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
2. CONDIȚII SPECIFICE POSTULUI
Îngrijitor II M:
1.Studii medii, profesionale sau de ucenici, absolvite cu diplomă;
2.Vechime în muncă – minim 4 ani;
3.Abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
4.Capacitate de gestionare a timpului şi a priorităţilor;

2
DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURS:
Continutul dosarului :
Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune următoarele documente :
a) Cerere de inscriere la concurs adresata conducătorului instituției;
b) Copia actului de identitate sau orice act care să ateste identitatea persoanei, potrivit
legii, după caz ;
c) Copia certificatului de naștere ;
d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
f) Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, raportul REVISAL, unde este cazul;
g) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
h) Adeverinta medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior desfășurării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
i) Currriculum vitae, însotit de documente justificative.
Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele, în ordinea enumerată mai sus, iar
filele trebuie numerotate. Numărul de file va fi consemnat în opis.
Actele prevăzute la literele b)-f) vor fi prezentate și în original în vederea certificării
conformității copiilor cu acestea.
În cazul documentului prevăzut la litera g), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, în
perioada 15.05.2024-28.05.2024 orele 9:00-12:00.
Concursul va consta în următoarele etape:
-28.05.2024 ora 12:00 – selectia dosarelor
-29.05.2024 orele 9:00-11:00 – proba practică
-30.05.2024 ora 9:00-interviu
Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul Palatului Copiilor Vaslui, Str.
Stefan cel Mare, nr.62, tel. 0235/313512.

3

Concursul se va desfășura la sediul Palatului Copiilor Vaslui, Str. Stefan cel Mare,
nr.62, conform graficului de mai jos:
14.05.2024 Publicarea anunțului pe siteul institutiei și posturi.gov.ro
15.05.2024 – 28.05.2024 – 9:00-12:00 Depunerea dosarelor de concurs
28.05.2024 ora 12:00 Selecția dosarelor
28.05.2024 ora 13:00 Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor
28.05.2024 orele 13:00 -15:00 Depunerea contestațiilor cu privire la selecția
dosarelor
28.05.2024 ora16:00 Soluționarea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor și
afișarea rezultatelor
29.05.2024 – 9:00-11:00 Proba practică
29.05.2024 -12:00 Afișarea rezultatelor la proba practică
29.05.2024 orele 12:30-15:00 Depunerea contestațiilor cu privire la proba practică
29.05.2024 ora-16:00 Afișarea rezultatelor contestațiilor cu privire la proba practică
30.05.2024 – 09.00 – Interviul
30.05.2024 – 12:00 Afișarea rezultatelor la interviu
30.05.2024 – 12:30 -14:30 Depunerea contestațiilor cu privire la interviu
30.05.2024 – 15:30 Afișarea rezultatelor în urma contestatiilor
30.05.2024 – 15:30 Afișare rezultate finale

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată la data anunțului;
Capitolul I – dispoziții generale
Capitolul IV – obligațiile lucrătorilor
2. Legea nr. 307/2009 privind apărarea împotriva incendiilor, actualizată la data
anunțului;
Capitolul I – dispoziții generale
Capitolul II – obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor
3. Legea nr. 40/2010 privind modificarea și competarea Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, actualizată la data
anunțului;
4. Norme specifice de igienă în institutii bugetare;
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare actualizată
la data anunțului;

4
Tematica pentru ocuparea postului de îngrijitor:
– Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ;
– Metode de dezinfecţie;
– Norme de igienă în unitățile pentru copii.
– Norme de conduită în unitățile de învățământ;

Director,
prof. POPA Mihaela